Organizing Committee

General Chair

Hongbo Jiang
Hunan University, People’s Republic of China

Technical Program Committee Chairs

Hongyi Wu
Old Dominion University, USA

Fanzi Zeng
Hunan University, People’s Republic of China

Sheng Xiao
Hunan University, People’s Republic of China

Web Chairs

Ping Zhao
Donghua University, People’s Republic of China

Yang Xu
Hunan University, People’s Republic of China

Publicity and Social Media Chairs

Zhu Xiao
Hunan University, People’s Republic of China

Ju Ren
Central South University, People’s Republic of China

Workshops Chair

Zhibo Wang
Wuhan University, People’s Republic of China

Sponsorship & Exhibits Chair

Siwang Zhou
Hunan University, People’s Republic of China

Publications Chair

Daibo Liu
Hunan University, People’s Republic of China

Local Chairs

Huigui Rong
Hunan University, People’s Republic of China

Hanling Zhang
Hunan University, People’s Republic of China

Wenjuan Tang
Hunan University, People’s Republic of China