Organizing Committee

General Chair

Zhu Xiao
Hunan University

Technical Program Committee Chairs

Libing Wu
Wuhan University

Chen Wang
Huazhong University of Science and Technology

Web Chair

Tong Li
Tsinghua University

Publicity and Social Media Chair

Jinmei Shu
Hunan University

Workshops Chair

Xinxia Dai
Hunan University

Sponsorship & Exhibits Chair

Jingyang Hu
Hunan University

Publications Chairs

Ping Zhao
Donghua University

Havyarimana Vincent
Burundi Higher Institute of Education

Posters and PhD Track Chair

Chenxi Liu
Hunan University

Local Chair

Daibo Liu
Hunan University