Technical Program Committee

Technical Program Committee Chairs

Libing Wu
Wuhan University

Chen Wang
Huazhong University of Science and Technology

Technical Program Committee Members

Lei Mu          
King’s College London, London, UK

Songsong Mo            
Nanyang Technological University, Singapore

Hettige Kethmi Hirushini
Nanyang Technological University, Singapore

Yuan Xie      
National University of Singapore

Tian Wang  
Beijing Normal University & UIC, China

Xingxia Dai
Hunan University, China

Jingyang Hu               
Hunan University, China

Xiangyu Shen            
Hunan University, China

Mengyuan Wang     
Hunan University, China

Yu Peng       
Hunan University, China

Xiang Xiao   
Changsha University, China

Jie Li              
Central South University of Forestry and Technology, China

Tao Peng     
Guangzhou University, China

Xiaofei Xing                
Guangzhou University, China

Shuhong Chen          
Guangzhou University, China

Entao Luo   
Hunan University of Science and Technology, China

Shaobo Zhang           
Hunan University of Science and Technology, China